สถิติ
เปิดเมื่อ20/05/2014
อัพเดท1/08/2014
ผู้เข้าชม8185
แสดงหน้า9256
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ครูลมุนชวนเที่ยวบ้านโคกสูง

อ่าน 166 | ตอบ 0

ครูลมุนชวนเที่ยวตำบลโคกสูง  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
 
ไม่ปรากฎบันทึกเป็นหลักฐานว่า ตำบลโคกสูงมีความเป็นมาอย่างไร จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน 
พอจะสันนิษฐานได้ว่า เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่นานมาแล้วเป็นร้อยๆปี สำหรับชื่อโคกสูงนั้น 
จากลักษณะพื้นที่ตั้งหมู่บ้านเป็นที่สูง และมีป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า 'โคก' จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า 
'บ้านโคกสูง' มาจนถึงทุกวันนี้
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลโคกสูงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช เขตการปกครองของอำเภอเมืองนครราสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของอำเภอเมืองนครราชสีมา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15  กิโลเมตร  
 
เนื้อที่    ประมาณ  30.56  ตารางกิโลเมตร หรือ 19,100 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  4  ของเนื้อที่
ทั้งหมดของอำเมืองนครราชสีมา
 
ลักษณะภูมิประเทศ   โดยทั่วไปมีรูปร่างลักษณะเป็นพื้นที่ราบบริเวณกว้างออกไปทางทิศตะวันตกใช้เป็น
พื้นที่ทำการเกษตรจากทิศตะวันตกขึ้นไปทางทิศเหนือ  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205 
(ถนนสุรนารายณ์)  ตัดผ่านจากทางทิศใต้เฉียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  แล้วขึ้นไปทางเหนือตำบล
บริเวณทางใต้ของตำบล   พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ    
ตามบริเวณที่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2098 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205
(ถนนสุรนารายณ์)  พื้นที่ตำบลโคกสูงไม่มีป่าไม้หรือแหล่งน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยขนาดเล็ก
ได้แก่  ห้วยลำคลัง  และลำเชิงไกร
 
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป   อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล  2  ชนิด พัดจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว     เรียกว่า   ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาวะอากาศหนาว
เย็นและแห้งแล้ง ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และ
ทิศใต้เป็นส่วนใหญ่  ทำให้เกิดช่วงฤดูฝน  อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป
 
 
กำหนดเขตตำบลโคกสูง   
ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตการปกครอง  รวม  11 หมู่บ้าน   
คือ
หมู่ที่  1         บ้านโคกสูง
หมู่ที่  2         บ้านหนองโพธิ์
หมู่ที่  3         บ้านส่องใต้
หมู่ที่  4         บ้านระงม
หมู่ที่  5         บ้านหัวสระ
หมู่ที่  6         บ้านระงมพัฒนา
หมู่ที่  7         บ้านมะม่วงพัฒนา
หมู่ที่  8         บ้านส่องเหนือ
หมู่ที่  9         บ้านลำเชิงไกร
หมู่ที่  10       บ้านสำคัญ
หมู่ที่  11       บ้านหนองกระชาย
 
 
ประชากร 
เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553  ตำบลโคกสูงมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ  9,706  คน แยกเป็นชาย  4,670  คน  
เป็นหญิง  5,036 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  316.67 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งตำบลมีประมาณ
  3,030  ครัวเรือน  ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ยครัวเรือนหนึ่งประมาณ  3.20  คน  
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
ประชากรภายในตำบล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก การทำนา ทำได้ปีละ1 ครั้ง  การปลูกพืชผัก
และผลไม้เล็กน้อย   เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรมจะไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  คนในวัยแรงงาน
ออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตเมือง
 
แหล่งท่องเที่ยว
ตำบลโคกสูง   มีแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่ง  คือ  
อนุสาวรีย์นางสาวบุญเหลือ
http://www.teawtourthai.com/uploaded/image/nakhonratchasima/b2(1).jpg
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2529  ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ถนนสุรนารายณ์   ตำบลโคกสูง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  
สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงคุณงามความดี  และวีรกรรมของนางสาวบุญเหลือที่ร่วมรบกับท่านท้าวสุรนารี  และชาว
จังหวัดนครราชสีมาอย่างกล้าหาญ และยอมพลีชีพตนเองเข้าทำลายกองเกวียนกระสุนดินดำของกองทัพเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียง
จันทน์ เมื่อครั้งวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ในสมัยรัชการที่  3  พุทธศักราช  2369   
 http://3.bp.blogspot.com/_YWVr2B821vM/TEZfGXK1CHI/AAAAAAAABZE/Z1-Vkr5qYLo/s1600/01612_0.jpg
ห้องแสดงนิทรรศการซากสัตว์ดึกดำบรรพ์  ซึ่งขุดค้นพบในพื้นที่บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 1  ตำบลโคกสูง  ในวันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.2548
   ซึ่งเป็นซากสัตว์ดึกดำบรรพ์หลายพันธุ์ที่มีอายุกว่า  200  ล้านปี  ทั้งยังค้นพบซากต้นไม้โบราณ  ในปัจจุบันจัดแสดงที่บริเวณลาน
ค้าชุมชน  ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง
 
การคมนาคม
 
การคมนาคมติดต่อของตำบลกับอำเภอเมืองและใกล้เคียง  มีเส้นทางที่สำคัญ  คือ
 
-  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205    (สุรนารายณ์)  เส้นทางจังหวัดนครราชสีมา - ชัยภูมิผ่านกลาง
ตำบลในแนวเหนือใต้  ทางทิศเหนือต่อไปยังอำเภอโนนไทย  ทางทิศใต้ไปยังตำบลจอหอ
 
-  ทางหลวงจังหวัด  หมายเลข 2198 เส้นทางโคกสูง - ขามทะเลสอ   ผ่านทางด้านใต้ของตำบล  
เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205   สุรนารายณ์) ใช้ในการเดินทางผ่านตำบลพุดซา
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล  ถึงอำเภอขามทะเลสอ  ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร
 
-  ถนนโยธาธิการ  หมายเลข  นม. 2022  เส้นทางโคกสูง - มิตรภาพ ระยะทาง 14 กิโลเมตร  
แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205  บริเวณหมู่ที่  1  ผ่านในแนวตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล
ผ่านตำบลหนองไข่น้ำ จนถึงถนนมิตรภาพใช้เป็นเส้นทางที่สำคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านตำบล
 
การคมนาคมในตำบล
 
ตำบลโคกสูง  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2198ผ่านกลาง
ตำบล    ทำให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน    นอกจากนี้ยังมี
ถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ   แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  205

บริเวณหมู่ที่  2   ผ่านในแนวตะวันออกเฉียงเหนือของตำบล ผ่านตำบลหนองไข่น้ำจนถึงถนนมิตรภาพ 
ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร  ใช้เป็นเส้นทางที่สำคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และตำบลภาย
ในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน  ส่งผลให้การคมนาคมมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นหินคลุก  และลูกรัง
 
 
เทศบาลตำบลโคกสูง (จังหวัดนครราชสีมา)
 
ขอ จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาล
ตำบลโคกสูง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๓๙ มี
พื้นที่ ๓๐.๕๖ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ประชากร ๙,๒๓๕ คน 
 
รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน ๑๓.๖๕ ล้านบาท รายจ่ายประจำ ๔.๓๒ ล้านบาท สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสูงจะครบวาระในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล
โคกสูงตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากเทศบาลตำบลโคกสูงคะ่
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :